Pushparaj Shetty D
Chair
Google ScholarScopusOrcid
Poornalatha G
Chair Elect
Ashwini Holla V R
Vice Chair
Mohit P Tahiliani
Secretary
Vasudeva Acharya
Joint Secretary
Venugopala P S
Treasurer
Niranjan U C
Immediate Past Chair
Manohar Pai
Past Chair
Praveen Udupa
Member
Praveen Kumar Kalbhavi
Santhosha Rao
Vinayambika S Bhat
Ambresh P Ambalgi
Tanweer Ali
Nandish S
Niranjana Sampathila
Bhawana Rudra
Venkatesaperumal B
Mandeep Singh
Rekha Bhandarkar
SIGHT Chair
Ashwini B